1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van het bedrijf te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  de materialen wijzigen of kopiëren;
  het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  proberen om software op de website van het bedrijf te decompileren of reverse-engineeren;
  verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door het bedrijf worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. THet materiaal op de website van het bedrijf wordt geleverd "zoals het is". Het bedrijf geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft het bedrijf geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Het bedrijf of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op het internet van het bedrijf te gebruiken. site, zelfs als het bedrijf of een gemachtigde vertegenwoordiger van het bedrijf mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van het bedrijf verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Het bedrijf garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Het bedrijf kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. Het bedrijf verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Het bedrijf heeft niet alle sites die aan zijn internetwebsite zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat het bedrijf de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Het bedrijf kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van het bedrijf wordt beheerst door de wetten van de staat, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig hebben we dit beleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid.

Voordat of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met het doel de door ons gespecificeerde doeleinden te vervullen en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor het vervullen van die doeleinden.
We zullen persoonlijke informatie verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, indien van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.
We zullen persoonlijke informatie beschermen door redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We zullen informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie direct beschikbaar stellen aan klanten.

We doen er alles aan om zaken te doen in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.